Menu Zavřít

Nenápadná novela zákoníku práce s velkými dopady do vztahů ve stavebnictví.

Bez většího zájmu médií i odborné veřejnosti byla v loňském roce schválena novela mj. zákoníku práce účinná od 1. 1. 2024. Jde o zákon č. 408/2023 Sb., který mění zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce. Ve sbírce zákonů byla novela přitom zveřejněna až 27. 12. 2023. Zákonodárce tudíž nedal dotčeným subjektům velký prostor na přípravu.

O co jde?

Stát se rozhodl vstoupit do soukromoprávních vztahů stavebních podnikatelů a jejich poddodavatelů. Půjde zpravidla o smlouvy o dílo, kdy pro zhotovení části díla využívá dodavatel (popř. generální zhotovitel) další subjekty, tedy poddodavatele.

Zde jenom upřesňujeme, že stavebním podnikatelem se dle § 14 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., nového stavebního zákona, myslí osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona.

Zákonodárce v nově vloženém ustanovení § 324a zákoníku práce zavedl ručení dodavatele za mzdy, platy a odměny z dohody zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Ručení se uplatní také v řetězci více poddodavatelů. Společně a nerozdílně s dodavatelem bude ručit také subjekt v řetězci nejvýše postavený (např. generální dodavatel).

Kdy bude povinnost ručit?

Zákon stanovuje povinnost ručení dodavatele v případě, že poddodavatel nevyplatil zaměstnanci za práci, kterou konal v rámci plnění pro dodavatele, mzdu, plat nebo odměnu z dohody do konce období splatnosti, tj. zpravidla v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na výplatu.

Pokud se zaměstnanec poddodavatele dostane do takové situace, je oprávněn písemně vyzvat dodavatele, aby uhradil jeho nevyplacenou mzdu až do výše mzdy minimální. Dodavatel je také povinen provést ze mzdy zákonné srážky (odvody a jiné).

Platí ručení dodavatele bezvýhradně?

Dodavatel se povinnosti ručení zprostí, resp. taková povinnost mu vůbec nevznikne, pokud

  • poddodavatel při zahájení realizace smluvního plnění doloží dodavateli potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění starší než 3 měsíce, a zároveň
  • poddodavateli nebyla v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro dodavatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Pozor na pokuty!

Novela také doplnila zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a zavedla nový přestupek na úseku zaměstnanosti v § 13 odst. 1 písm. n) v případě, že dodavatel neposkytne zaměstnanci poddodavatele jeho mzdu v rozporu s jeho ručitelskou povinností. Za takový přestupek hrozí pokuta až do výše 2.000.000.

Pomůžeme Vám!

Nová povinnost ručení je poměrně nečekaná a její umístění v zákoníku práce nesystematické. Přenáší na stavební podnikatele větší zátěž administrativní i finanční při prověřování svých poddodavatelů. To vše se velmi pravděpodobně promítne do ceny díla a subdodávky.

Každopádně doporučujeme této povinnosti věnovat zvýšenou pozornost a důkladněji prověřovat své smluvní partnery už v předsmluvním stadiu.

Jsme připravení Vám poskytnout plný servis a služby při přípravě (nebo doplnění smluvní dokumentace) s Vaším poddodavatelem a zvýšit Vaši právní ochranu před ručením. Zastoupíme Vás také v případném řízení u inspektorátu práce.  

Autor: JUDr. Ondřej Sasín, advokát

Nenápadná novela zákoníku práce s velkými dopady do vztahů ve stavebnictví.