Menu Zavřít

Co obnáší sporný a nesporný rozvod manželství

Rozvod manželství je v současnosti bohužel velmi častým způsobem ukončení manželského svazku. Touto náročnou životní etapou si prochází nemálo sezdaných párů, kteří z nejrůznějších důvodů dospěli k rozhodnutí, že v tomto svazku nechtějí nadále setrvat. V případě rozvodu je cesta společného konsenzu samozřejmě tím nejlepším řešením. Snaha aktivně komunikovat s cílem společně se dohodnout na podmínkách rozvodu je proto ideální variantou, jak předejít nepříjemným konfliktům a zdlouhavému rozvodovému řízení. Ne vždy je však společná dohoda manželů možná. Z právního hlediska proto rozlišujeme sporný a nesporný rozvod, jejichž rozdíly vám v tomto článku stručně přiblížíme.

1. Podmínky nesporného rozvodu

Pokud se manželé na rozvodu dohodnou, jedná se o nesporný rozvod, ve kterém soud nezjišťuje existenci a příčiny rozvratu manželství. Předpokladem této varianty rozvodu je, že s ním oba manželé souhlasí. V praxi se postupuje podle § 757 občanského zákoníku, kdy manželé podají společný návrh na rozvod, případně jeden z manželů podá návrh a druhý manžel se k tomuto návrhu připojí. Tento návrh musí mít písemnou formu. Soud v případě nesporného rozvodu pouze zjišťuje, zda shodné tvrzení manželů o záměru dosáhnout rozvodu je pravdivé a zda jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky. První z těchto podmínek je, aby manželství trvalo minimálně jeden rok a současně, aby spolu manželé déle než šest měsíců nežili. Zákon se stanovením této podmínky snaží předejít neuváženým rozvodům. Dále je třeba mít soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, pokud spolu manželé dítě mají. Zároveň je třeba mít dohodu o tom, jak budou vypořádány majetkové poměry po rozvodu. Dohoda se může týkat vypořádání společného jmění manželů, popřípadě upravovat bydlení po rozvodu nebo výživné rozvedeného manžela. V tomto ohledu se mohou manželé dohodnout dle vlastního uvážení.

2. Co soud zkoumá v případě sporného rozvodu

V případě nesplnění podmínek nesporného rozvodu nemůže být manželství tímto způsobem rozvedeno, a je proto nutné postupovat cestou rozvodu sporného. Stejně tak se postupuje, pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo mezi manželi není společná shoda na vypořádání jejich majetkových poměrů nebo péči o nezletilé děti. Sporný rozvod je upraven v ustanovení § 755 občanského zákoníku, kde je jakožto jeho předpoklad vyjádřen kvalifikovaný rozvrat manželství, což znamená, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Soud, který takto rozhoduje o rozvodu manželství musí zjišťovat existenci tohoto rozvratu a jeho příčiny. Nejedná se však o zjišťování viny, tedy pátrání po tom, kdo rozvod více nebo méně zavinil. Soud manžele vyslechne a za situace, kdy jsou oba manželé s rozvodem srozuměni, je jejich rozvod pouze formální záležitostí. Je však pravdou, že bude třeba příčiny hlubokého a trvalého rozvratu soudu uvést, aby na základě těchto tvrzení mohl rozhodnout. Jelikož se často jedná o citlivé informace, může být tento aspekt sporného rozvodu pro nemálo párů nepříjemným.

Hloubku rozvratu manželství lze usuzovat, pokud spolu manželé již delší dobu nežijí. Tento aspekt není vázán na existenci společného bydliště. Manželé mohou bydlet ve stejném domě, avšak prakticky spolu nežít, pokud například každý obývá svůj vlastní pokoj. Naopak manželé mohou bydlet odděleně ale přesto spolu žít. Například, pokud každý obývá jiný byt kvůli dojíždění do zaměstnání, přesto však společně hospodaří. Společné soužití se neodráží pouze ve společném obydlí, ale ve sdílení společných radostí i problémů, společném trávení volného času a především v nakládání s finančními prostředky. Trvalost rozvratu je pak dána tím, jak dlouho je manželské soužití rozvráceno. Nenapravitelnost způsobeného rozvratu manželství se poté posuzuje s přihlédnutím k vůli manželů jejich společné soužití obnovit. Pokud jsou tyto tři předpoklady naplněny, znamená to, že manželství jakožto trvalý svazek bylo definitivně ukončeno a není zde prostor pro smíření.

3. Podání návrhu k soudu

Jak již bylo výše uvedeno, návrh na rozvod musí mít písemnou formu. Musí také splňovat zákonem předpokládané náležitosti. Informace o tom, co by měl návrh obsahovat, k jakému soudu se návrh podává a přehled výše soudních poplatků za podání návrhu jsou uvedeny na stránkách justice.cz. Následně po podání návrhu soud oba manžele předvolá, zahájí řízení a v jeho rámci je vyslechne, případně provede důkazy. Soud také na základě tvrzených skutečností sporné aspekty rozvodu mezi manžely objektivně posoudí a uspořádá. Obecně doporučujeme se na předvolání soudu k jednání dostavit i v případě, že s návrhem na rozvod manželství nesouhlasíte. V takovém případě budete mít možnost se v zákonné lhůtě proti rozhodnutí soudu odvolat. Výsledkem řízení je rozsudek, kterým se manželství rozvádí. Jakmile tento rozsudek nabude právní moci, je manželství rozvedeno.

4. Závěr

Rozumíme tomu, že problematika rozvodu manželství je složitá. Naše advokátní kancelář je vám proto k dispozici při právním poradenství v případě, že si rozvodem zrovna procházíte. Zároveň vám pomůžeme vypracovat nezbytné dokumenty a podání k soudu, případně i dohody nezbytné pro vypořádání manželských záležitostí.

Hledáte rozvodového právníka?

Rozvodům se v náší advokátní kanceláři věnuje zejména JUDr. Iva Repa Kremplová, která se rodinným právem zabývá již 30 let. Napište nám zprávu a my se Vám ozveme.

    Kontaktní formulář