Menu Zavřít

Jak na zrušení trvalého pobytu třetí osoby?

Nacházíte-li se v situaci kdy jiná osoba nemovitost ve Vašem vlastnictví již neobývá, například po uzavření dohody o ukončení nájmu, ale stále v ní má hlášené místo trvalého pobytu, věnujte chvíli svou pozornost následujícím řádkům.

Klasickým příkladem může být situace, kdy uzavřete jakožto pronajímatel nájemní smlouvu se třetí osobou, která si ohlásí změnu místa trvalého pobytu na adresu Vaší nemovitosti. Po několika letech uzavřete dohodu o ukončení nájmu, nicméně tato třetí osoba změnu svého místa trvalého pobytu neohlásí.

JAK SITUACI ŘEŠIT?

Jako možné řešení se v takém případě nabízí podání návrhu na zrušení adresy místa trvalého pobytu. Tento návrh podává vlastník nemovitosti na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tzn. na obecním úřadě, případně na úřadech městských částí nebo městských obvodů.

Právní úpravu zrušení údaje o místu trvalého pobytu můžeme nalézt v § 12 zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
. Konkrétně se jedná o odstavec první písm. c) tohoto ustanovení, kdy platí, že zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Jinými slovy je tak pro zrušení adresy místa trvalého pobytu nutné naplnit dvě podmínky:

  • Osoba nesmí mít užívací právo k objektu, tzn. budeme-li se držet příkladu uvedeného výše, nesmí jí svědčit právo nájmu, a zároveň
  • již nesmí tuto nemovitost užívat.

Samotná žádost je typicky dostupná na webových stránkách obecních úřadů nebo magistrátů měst, a to ve formulářové podobě společně s radami ohledně jeho obsahových náležitostí.

Autor: JUDr. Iva Repa Kremplová

Můžeme Vám nějak pomoci?

Touto problematikou se u nás zabývá John A. Gealfow, napište nám zprávu a my se Vám již ozveme.

    Kontaktní formulář