Menu Zavřít

Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Na co máte právo?

Co je to pracovní úraz?

Definici pracovního úrazu nalezneme v § 271k zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (dále jen „ZP“), dle kterého je tímto „poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“.

Pracovním úrazem tak není každý úraz, který se stane na pracovišti, stejně tak však pracovním úrazem může být úraz, který nastal mimo pracoviště zaměstnance. Podstatnou skutečností je souvislost s plněním pracovních úkolů, proto může být jako pracovní uznán i úraz nastalý na služební cestě, teambuildingu či na home office, naopak úraz, který nastal na firemním večírku na pracovišti pracovním zpravidla není. Posouzení, zda se jedná o pracovní úraz závisí na zaměstnavateli, nikoliv na ošetřujícím lékaři[1].

Pokud si tak při plnění pracovních úkolů přivodíte úraz, máte povinnost tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit (viz § 106 odst. 4 písm. h)). Stejnou povinnost máte i v případě, že jste svědkem úrazu jiného zaměstnance.

Povinností zaměstnavatele je pak objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu, a to za účasti poškozeného, svědků i zástupců odborové organizace a zástupce pro oblast BOZP, a poté zanést všechny okolnosti události do knihy úrazů. Pokud navíc v důsledku úrazu nastala u zaměstnance více než 3denní pracovní neschopnost či smrt, je povinen vyhotovit záznam o události, jehož vyhotovení následně zašle zaměstnanci, popřípadě jeho pozůstalým příbuzným a institucím stanoveným nařízením vlády[2].

Vzhledem k tomu, že posouzení pracovního úrazu je v plné kompetenci zaměstnavatele, naskýtá se otázka, co dělat v případě, kdy zaměstnavatel odmítne úraz jako pracovní uznat. V takovém případě zaměstnanci nezbývá než se obrátit na soud, důkazní břemeno však leží na jeho straně, a proto je zpravidla potřeba svědků úrazu, protože bez nich je prokazování poměrně složité.

Nemoci z povolání

Na rozdíl od pracovních úrazů jsou nemoci z povolání způsobené zpravidla dlouhodobým působením nepříznivých vnějších vlivů. Přesnou definici jako pro pracovní úrazy zákoník práce neobsahuje, nemocí z povolání však může být pouze taková nemoc, kterou lze podřadit pod seznam nemocí z povolání stanovený nařízením vlády č. 290/1995 Sb., pokud k onemocnění došlo za podmínek obsažených v seznamu. Tak může být nemocí z povolání např. karpální tunel, který vzniká zejména při dlouhodobém přetěžování zápěstí, nejčastěji monotónní prací (např. s počítačem nebo za pokladnou v obchodě), ale také při vysokých vibracích (např. prací se sbíječkou).

Od pracovních úrazů se nemoci z povolání liší i svým posouzením a uznáním. To totiž připadá na poskytovatele v oboru pracovní lékařství, nikoliv samotné zaměstnavatele. Ti musí posoudit diagnózu zaměstnance a to, zdali zaměstnanec pracoval na pracovišti v podmínkách, které mohou nemoc způsobit.

Problém u nemocí z povolání můžeme spatřovat v tom, že se mohou projevit až po mnoha letech, kdy zaměstnanec již může pracovat v jiném zaměstnání. V takovém případě se může stát, že si ani souvislost s dřívějším zaměstnáním neuvědomí a nemoc tedy vůbec nemusí být posuzována jako nemoc z povolání.

Jak je to s odškodněním?

Pokud jste si přivodili pracovní úraz, případně vám byla diagnostikována nemoc z povolání, máte vůči zaměstnavateli právo na peněžní náhradu újmy tímto způsobené. U nemocí, které nejsou v seznamu nemocí z povolání, ale později jsou do seznamu zařazeny, je možné nárokovat odškodnění zpětně i v případě, že jimi člověk onemocní nejpozději 3 roky před zařazením do seznamu. Tak například ve chvíli, kdy byl jako nemoc z povolání zařazen do seznamu karpální tunel, mohli všichni zaměstnanci, kteří touto nemocí do 3 let předtím onemocněli, požadovat zpětně náhradu újmy.

Může se zaměstnavatel vyhnout náhradě škody?

Povinnosti hradit vzniklou újmu se může zaměstnavatel zprostit. Zcela se zprostí v případě, že k úrazu, případně nemoci z povolání, došlo pouze z důvodu ovlivnění zaměstnance návykovými látkami, přičemž zaměstnavatel újmě nemohl zabránit. Druhou zprošťující okolností je případ zaviněného (tedy i nedbalostního) porušení předpisů zaměstnancem, pokud byl s nimi řádně seznámen a jejich dodržování bylo kontrolováno.

Částečně se pak může zaměstnavatel zprostit, pokud výše zmíněné skutečnosti přispěly k úrazu či nemoci z povolání, avšak nebyly jedinou příčinou, případně pokud si zaměstnanec úraz způsobil svým lehkomyslným jednáním, které odporuje běžnému způsobu chování, nejedná-li se však o běžnou neopatrnost.

Jaké má tedy poškozený zaměstnanec nároky?

Druhů nároků přiznaných zákoníkem práce existuje hned několik a tyto nároky lze i kombinovat.

  1. náhrada za ztrátu na výdělku
  2. bolestné
  3. náhrada za ztížení společenského uplatnění
  4. účelně vynaložené náklady na léčení zaměstnance
  5. náhrada škody
  6. náhrada nemajetkové újmy
  7. náhrada nákladů na pohřeb a výživu pozůstalým

Náhrada za ztrátu na výdělku

Prvním z nich je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, případně i po skončení pracovní neschopnost. Po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada ve výši rozdílu jeho dosavadního výdělku a náhrady mzdy, resp. nemocenského. Po skončení pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada ve výši rozdílu výdělku před úrazem či nemocí z povolání a výdělku dosahovaného poté, přičemž se přihlíží k případnému invalidnímu důchodu.

Bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění

Dalším nárokem je náhrada za bolest, tzv. bolestné, a dále náhrada za ztížení společenského uplatnění. Tyto náhrady se vyplácejí jednorázově na základě bodového ohodnocení dle lékařského posudku vypracovaného ošetřujícím lékařem poškozeného, u nemoci z povolání pak poskytovatelem v oboru pracovní lékařství[3].

Účelně vynaložené náklady na léčení zaměstnance a náhrada škody

Zaměstnavatel dále hradí i účelně vynaložené náklady na léčení zaměstnance (např. doplatky za léky) a věcnou škodu (např. poškození oděvu, lze sem však zařadit i poplatek za vystavení lékařského posudku na bolestné).

Nemajetková újma

V případě zvlášť závažného ublížení na zdraví zaměstnance hradí zaměstnavatel jednorázově manželu, partneru, rodiči a dítěti vzniklou nemajetkovou újmu související s úrazem blízkého (zaměstnance).

Náhrada nákladů na pohřeb a výživu pozůstalým

Pokud dojde ke smrti zaměstnance, hradí zaměstnavatel účelně vynaložené náklady na léčení a přiměřené náklady na pohřeb tomu, kdo je vynaložil. Pozůstalým, kterým zaměstnanec byl povinen poskytovat výživu náleží náhrada nákladů na výživu. Pozůstalému manželu, partneru, dítěti a rodiči náleží i náhrada nemajetkové újmy stejně jako v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví.

Výše náhrad není stanovena paušálně, bude se tedy v různých případech lišit. Zatímco některé nároky je poměrně jednoduché doložit (např. náklady na léčení či věcnou škodu), jiné bude zpravidla muset posoudit soud (náhrada nemajetkové újmy).

Potřebujete pomoci s vymáháním nároků z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání? Neváhejte se na nás obrátit e-mailem či telefonicky.

Autor: Mgr. Jaroslav Krempl


[1] K úrazu na teambuildingu jako pracovnímu úrazu viz rozsudek NS ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007.

[2] Dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. zašle zaměstnavatel záznam nejpozději do 5. dne následujícího měsíce:

a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, pokud existuje podezření ze spáchání trestného činu a v případě smrti zaměstnance vždy,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u zaměstnavatele, který podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li zaměstnavatel vrchnímu dozoru,

d) zdravotní pojišťovně zaměstnance.

[3] ODROBINOVÁ, Veronika. § 271c [Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění]. In: VALENTOVÁ, Klára, PROCHÁZKA, Jan, JANŠOVÁ, Marie, ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 861, marg. č. 18.

Můžeme Vám nějak pomoci?

Touto problematikou se u nás zabývá Mgr. Jaroslav Krempl, napište nám zprávu a my se Vám již ozveme.

    Kontaktní formulář